कार्यक्रम

05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 05:40 am अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगान ह
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 5:40 pm अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 05:40 am अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगान ह
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 05:40 am अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगान ह
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 05:40 am अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगान ह
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 05:40 am अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगान ह
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
05:45 am - 06:00 am रेडियो प्रारम्भ तथा स्वदेशगान हरु
06:00 am - 06:30 am समाचार
06:30 am - 07:00 am बहस
07:00 am - 07:15 am समाचार (रेडियो नेपाल )
07:15 am - 07:30 am बी.बी.सी.नेपाली सेवा
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
07:30 am - 08:15 am लाइभ कार्यक्रम
08:15 am - 09:00 am संगीत श्रवण
09:00 am - 09:15 am समाचार
09:15 am - 10:00 am शैली / सृजनामाला
10:00 am - 10:10 am समाचार
10:10 am - 11:00 am सुसेली
11:00 am - 11:10 am समाचार
11:10 am - 12:00 pm आलोपालो / संगीत श्रवण
12:00 pm - 12:15 pm समाचार
12:15 pm - 05:40 am अविरल संगीत
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगानहर
5:45 pm - 6:00 pm साँझको सेवा प्रारम्भ तथा स्वदेशगान ह
6:00 pm - 6:30 pm समाचार
6:30 pm - 8:00 pm लाइभ कार्यक्रम / संगीत श्रवण
8:00 pm - 8:30 pm समाचार
8:30 pm - 8:45 pm संगीत श्रवण
8:45 pm - 9:15 pm बी.बी.सी.नेपाली सेवा
...
...
...
...
...
...

आजको समाचार

जसलाई अभावले सताउँछ, उसले प्रगति गर्छ

हामी नागरिक बन्न सकेनौँ सबैले देश बिग्रियो–बिग्रियो भन्छन् । म पनि सप्रेको भन्दिनँ । तर, बिग्रेकै पनि होइन । त्यसमा मेरो आफ्नै अवधारणा छ । व्यक्तिगत रूपमा नेपालीले धेरै विकास गरेका छन् । त्यो कुन मानेमा भने, म पोखरा जाने वेलामा लाइनका लाइन पसल छन् । १०/१२ किलो सुनका सिक्री बेचिरहेका छन् । गल्लीगल्लीमा राम्रा–राम्रा पसल छन् । न्युरोडमा हेर्नुहोस्– आजभन्दा पाँच–दश वर्षपहिलासम्म पनि गुदपाक, सेकेन्डह्यान्ड घडी बेच्ने पसल भएको ठाउँमा अहिले झन्डै ८० वटा ज्वेलर्स पसल छन् । त्यहाँ गएर एउटा हीराको माला किन्नुभयो भने पाँचदेखि १० लाखसम्म पर्छ । पाँच–दश लाखको...

रेडियो हिमालय

हाम्रो बारेमा

रेडियो हिमालय डटकम काठमाडौँ बाट प्रसारण हुने नेपाली अनलाइन रेडियो हो । यसको प्रसारण सन् २०१४ बाट सुरु भएको हो । यो रेडियो,हिमालय फाउन्डेसन नामक सामाजिक ट्रस्ट ले संचालन तथा ब्यबस्थापन गर्छ ।रेडियो हिमालय डट कम भावनामा देश खोज्ने अभियान हो । भौगोलिक रुपमा नेपाल मा नभए पनि भावनामा नेपाल बोकेर संसार भरि रहनु भएका नेपाली हरुको दिल भित्रको नेपाल लाई जीवन्त राख्न , मातृभूमि र नेपालीको हितमा भएका सामाजिक काम हरुको प्रचार गर्न , नेपाली भाषा,साहित्य ,संगीत र सस्कृती लाई विश्वव्यापीकरण  गर्दै  बिदेशमा जन्मेर हुर्कदै गरेका दोश्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विभिन्न प्रकारका रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेका छौ

संपर्क ठेगानाहिमालय फाउन्डेसन,कुपन्डोल ललितपुर
फोन नो : फोन: ०१-५५४४७६१,९८५१०४१४३५
ईमेल : [email protected]
वेब : www.radiohimalaya.com